• Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày tới bạn đọc danh tài liệu tập thể và cá nhân được biểu dương đồng thời nội dung tài liệu đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân thành phố thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p tdmu 31/12/2019 14 2

 • Sau hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” Chủ tịch Hồ Chí Minh – những thành tựu và thách thức của Việt Nam

  Sau hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” Chủ tịch Hồ Chí Minh – những thành tựu và thách thức của Việt Nam

  Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, những thành tựu; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, còn đó những thách thức.

   14 p tdmu 31/12/2019 10 2

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của Đảng ta trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của Đảng ta trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng của mình, Người luôn chủ trương và giữ vững quan điểm gắn xây dựng đường lối, chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam với xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo công...

   9 p tdmu 31/12/2019 9 0

 • Học tập phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học tập phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ ra ý nghĩa học tập phong cách này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là đối với cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.

   7 p tdmu 31/12/2019 8 0

 • Đại đoàn kết trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đại đoàn kết trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bài viết đã tập trung phân tích các vấn đề nêu trên và rút ra những đặc điểm và những vấn đề có tính quy luật trong việc vận dụng tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ đất nước.

   13 p tdmu 31/12/2019 12 2

 • Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và về vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người

  Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và về vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Nhận thức được tác hại của dốt ngay sau khi đất nước được độc lập, là người đứng đầu của Nhà nước, Người không những quan tâm tới giáo dục mà còn đưa ra những quan điểm có tính triết lý sâu xa là kim chỉ nam soi sáng cho sự nghiệp giáo dục sau này.

   6 p tdmu 31/12/2019 10 0

 • Từ phương châm lấy quần chúng làm gốc đến chiến lược ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Từ phương châm lấy quần chúng làm gốc đến chiến lược ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hướng tiếp cận tầm cao tư tưởng Hồ Chí Minh, vì, như các Giáo trình ngôn ngữ học đại cương thường nói, ngôn ngữ là khả năng có tính con người cao nhất, đặc thù nhất trong tất cả các khả năng sẵn có (và có thể sẽ có) của con người. A-ri-xtốt cho rằng “Lời nói là sự thể hiện những kinh...

   9 p tdmu 31/12/2019 6 0

 • Tư tưởng và tấm gương về xây dựng lối sống mới của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tư tưởng và tấm gương về xây dựng lối sống mới của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam tiêu biểu cho những phẩm chất đạo đức, lối sống và khí phách cao đẹp của Đảng và dân tộc ta. Giáo dục, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng và tấm gương của Người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài nhằm khơi dậy và phát...

   10 p tdmu 31/12/2019 7 2

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo

  Bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo trình bày các nội dung đề cập đến sự quan tâm và tình cảm của Người đối với Phật giáo Việt Nam những năm 1945 -1969,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p tdmu 31/12/2019 8 0

 • Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Sự kết tinh phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới.

   6 p tdmu 31/12/2019 9 0

 • Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ phương diện ngôn ngữ truyền thông xã hội

  Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ phương diện ngôn ngữ truyền thông xã hội

  Có thể nói ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu điển hình cho ngôn ngữ truyền thông xã hội. Các diễn văn, diễn từ, lời căn dặn...của Người là những sáng tạo ngôn ngữ cao đẹp, có tác động rất lớn đến công chúng, có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những lời căn dặn của...

   12 p tdmu 31/12/2019 12 2

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Thăng Long - Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử. Cũng chính từ nơi đây tinh hoa của dân tộc kết tinh, hội tụ và lan tỏa, trở thành biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội" để cùng tìm hiểu về niềm tin của Bác đối...

   5 p tdmu 31/12/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số