• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p tdmu 29/06/2020 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, hành vi và tổ chức kênh phân phối, quyết định thiết kế kênh phân phối, quyết định quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể trình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị, phân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing trực tiếp và đại chúng, phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá bán sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, các phương pháp định giá, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p tdmu 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tdmu 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo - Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p tdmu 29/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số