• Bài giảng Luât lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 1 Khái niệm luật lao động Việt Nam do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động, phương pháp điều chỉnh của luật lao động, các nguyên tắc cơ bản của luật lao động.

   27 p tdmu 27/02/2018 7 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 3 Địa vị pháp lý của công đoàn do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Vị trí, vai trò và chức năng của công đoàn, thẩm quyền của công đoàn, quyền của công đoàn trung ương và cấp trên cơ sở.

   24 p tdmu 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 2 Quan hệ pháp luật lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động, các thành phần của quan hệ pháp luật lao động, những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động.

   27 p tdmu 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 6 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 6 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 6 Thỏa ước lao động tập thể do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức cơ bản về thỏa ước lao động tập thể, nguyên tắc ký kết, nội dung và thủ tục ký kết thỏa ước lao động tập thể,...

   18 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 10 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 10 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 10 Bảo hiểm xã hội do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức chung về bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc,....

   89 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 4 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 4 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 4 Việc làm và học nghề do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động, học nghề,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p tdmu 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 9 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 9 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 9 Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động, trách nhiệm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động,...

   16 p tdmu 27/02/2018 4 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 5 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 5 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 5 Tuyển dụng lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những vấn đề chung về tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động - hình thức tuyển dụng lao động chủ yếu trong nền kinh tế thị trường,...

   52 p tdmu 27/02/2018 7 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 7 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 7 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 7 Tiền lương do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái quát chung về tiền lương, hệ thống thang lương, bảng lương, một số nguyên tắc trong việc trả lương,...

   33 p tdmu 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Luât lao động: Bài 8 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 8 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luât lao động: Bài 8 Thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức chung về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, chế độ pháp lý về thời giờ làm việc trong luật lao động, chế độ pháp lý về thời giờ nghỉ ngơi trong luật lao động,...

   18 p tdmu 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung Người nước ngoài, quy chế pháp lý dân sự dành cho người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, nguyên tắc xác định quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài, quốc gia-chủ thể đặc biệt của TPQT,...

   34 p tdmu 27/02/2018 3 0

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Tư pháp quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung trình bày các nội dung sau: Đối tượng điều chỉnh của TPQT VN, phạm vi điều chỉnh của TPQT VN, phương pháp điều chỉnh của TPQT VN, tên gọi của TPQT, nguồn của TPQT VN.

   35 p tdmu 27/02/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số