• Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - TS. Phạm Thị Hải Miền trình bày nội dung về cảm ứng điện từ, luận điểm Maxwell thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm Maxwell thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwell. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: phần A trình bày về dao động cơ, dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức; phần B trình bày về sóng cơ, sóng âm, sóng dừng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung gồm 2 phần: phần 1 trình bày về giao thoa ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh sáng, giao thoa với 2 khe Young, giao thoa cho bởi bản mỏng; phần 2 trình này về nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ sóng cầu, nhiễu xạ sóng phẳng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   52 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: các tiên đề của thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 5 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: bức xạ nhiệt, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử năng lượng Planck, thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, hệ thức bất định Heisenberg, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: nguyên tử hydro, nguyên tử kim loại kiềm, chuyển động của electron trong nguyên tử, phương trình Schrödinger nguyên tử Hydro,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   21 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: hạt nhân nguyên tử, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, hạt cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p tdmu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 Tổng quan về quản trị tài chính và thị trường tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động công ty và Giám đốc tài chính; Thị trường tài chính và định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p tdmu 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 Hoạt động doanh nghiệp và các báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu hoạt động doanh nghiệp và tổng quát các báo cáo tài chính; Tổng quát nguyên lý kế toán: Chi tiết bảng cân đối; Chi tiết báo cáo thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p tdmu 30/08/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 Báo cáo ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích của báo cáo ngân lưu; Giới thiệu ngân lưu; Phân tích tổng quát báo cáo ngân lưu; Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p tdmu 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - Nguyễn Tấn Bình

  Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính; Công cụ và phương pháp phân tích; Các nhóm hệ số tài chính; Tiến hành phân tích báo cáo tài chính; Phân tích tăng trưởng công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p tdmu 30/08/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số