• Lịch sử Xã hội học: Phần 2

  Lịch sử Xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học và lịch sử phát triển tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xã hội học từ Pareto đến trường phái Frankfurt, xã hội học Mỹ từ trường phái Chicago đến Harvard, lược sử xã hội học Mác-Lênin, học tập phương pháp và lý luận xã hội học trong bản thảo kinh tế - triết học năm 1844...

   98 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Lịch sử Xã hội học: Phần 1

  Lịch sử Xã hội học: Phần 1

  Xã hội học và lịch sử phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung về sự hình thành khoa học xã hội, xã hội học của Comte và Spencer, Mác và xã hội học, Durkheim và sự phát triển xã hội học ở Pháp, xã hội học từ Tonnies đến Weber. Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p tdmu 31/03/2020 2 0

 • Ebook Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Ebook Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Những vấn đề cơ bản trong xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi tiếp tục trình bày các nội dung về xã hội học nghiên cứu về người cao tuổi, vị trí và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, sức khỏe người cao tuổi, các nhu cầu của người cao...

   138 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Ebook Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Những vấn đề cơ bản trong xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Phần 1 trình bày các nội dung về nhận thức chung về các nhóm tuổi, cách phân loại các nhóm tuổi, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi, xã hội học nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên, xã hội học nghiên cứu về thanh niên. Mời...

   0 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 1

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 1

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   89 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Phần 2

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   140 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Luật thanh niên

  Ebook Luật thanh niên

  Luật thanh niên quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức...

   30 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Luật thanh tra

  Ebook Luật thanh tra

  Luật thanh tra quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội...

   55 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Cuối tài liệu là phần hướng dẫn trả lời các bài tập ở phần 1. Mời các bạn tham khảo.

   58 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tam thức bậc hai và phương trình bậc hai, bất phương trình bậc hai, so sánh các nghiệm của tam thức bậc hai với các số, biện luận bất phương trình bậc hai, phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Mời các bạn...

   95 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 2

  Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sử dụng tính chất của tam thức bậc 2 chứng minh một số bất đẳng thức trong tam giác, sử dụng các đẳng thức lượng giác xây dựng một số dạng bất đẳng thức trong tam giác, bất đẳng thức dạng gần suy biến,......

   86 p tdmu 31/03/2020 0 0

 • Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 1

  Ebook Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các đẳng thức trong tam giác, bất đẳng thức trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p tdmu 31/03/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số