• Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 1 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 1 - Trịnh Lê Huy

  Chương 1 trình bày những nội dung chính: Tổng quan về môn học, mục tiêu và nội dung của môn học, kế hoạch giảng dạy, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch cơ bản, các định luật cơ bản, các phép biến đổi tương đương đơn giản, phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản.

   29 p tdmu 31/05/2019 37 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Chương 3 trình bày những nội dung chính sau: Cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng nhánh, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp thế nút, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng mắt lưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p tdmu 31/05/2019 26 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 5 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 5 - Trịnh Lê Huy

  Chưng 5 trình bày những nội dung chính sau: Hệ nhiều pha, mạch 3 pha đối xứng, mạch 3 pha bất đối xứng, công suất tải 3 pha, đo công suất tải 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   17 p tdmu 31/05/2019 35 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 - Trịnh Lê Huy

  Chương 2 sẽ giới thiệu: Cách phân tích một bài toán xác lập; cách vận dụng các định luật Ohm, Kirchhoff vào bài toán xác lập; cách sử dụng đồ thị vector để giải bài toán xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p tdmu 31/05/2019 30 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 4 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 4 - Trịnh Lê Huy

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức sau: Cách phân tích một mạch điện chứa phần tử hỗ cảm, cách phân tích một mạch điện dựa trên định lý Thevenin, cách phân tích một mạch điện dựa trên định lý Norton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tdmu 31/05/2019 28 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Chương này giúp người học nắm được: Khái niệm và phân loại mạng hai cửa, phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa, cách ghép nối các mạng hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p tdmu 31/05/2019 28 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 – ĐH CNTT

  Chương 1 giới thiệu chung về môn học Nhập môn mạch số. Mục tiêu của môn học này nhằm giúp người học hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic), thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự, phân tích...

   46 p tdmu 31/05/2019 26 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1 – ĐH CNTT

  Chương 2 - Các dạng biểu diễn số. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân, các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác.

   33 p tdmu 31/05/2019 29 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.2 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.2 – ĐH CNTT

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phép tính số nhị phân không dấu như phép cộng, phép nhân, phép trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p tdmu 31/05/2019 26 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.1 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.1 – ĐH CNTT

  Chương 3 - Đại số boolean và các cổng logic. Chương này sẽ học về đại số boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0 (OFF) và 1 (ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p tdmu 31/05/2019 31 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.2 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.2 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3.2 tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về đại số boolean và các cổng logic. Nội dung chương này sẽ phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p tdmu 31/05/2019 33 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1 – ĐH CNTT

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4.1: Bìa karnaugh. Chương này sẽ học về: Phương pháp đánh giá ngõ ra của một mạch logic cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức đại số cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ yêu cầu cho trước, các phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic.

   24 p tdmu 31/05/2019 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số