Bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong thực hành giáo dục trẻ em về biển - đảo Việt Nam

Bài viết nêu lên tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên mầm non, đưa ra những yêu cầu về kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non và những phương thức đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Nội dung ứng dụng của bài viết tập trung vào cách thức bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non với chủ đề “Giáo dục về Biển - Đảo Việt Nam”.