CƯ DÂN BÌNH DƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI/Phan Xuân Biên, Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014, Tr.78-83.

Kể từ khi khai mở đất đai, tạo dựng xóm làng rồi trải qua quá trình lịch sử hơn ba thế kỷ, cư dân Bình Dương đã làm nên nhiều chiến công, góp phần ghi thêm vào trang sử của địa phương, của dân tộc những nét son truyền thống đáng tự hào. Từ khắp vùng miền của Tổ quốc tề tựu về, cùng chung gian lao khai mở đất đai, cùng anh dũng đánh Tây, Mỹ giành và giữ nước, cùng nhanh chóng tiếp xúc với văn hóa công nghiệp để tạo ra sự phát triển có tính đột phá trong thời kỳ hiện đại. Nghiên cứu, tìm hiểu về cư dân Bình Dương qua các thời kỳ lịch sử, chúng ta có thể tìm thấy những nét độc đáo, tính đa dạng và sự hòa hợp đến kỳ lạ. Đó cũng chính là đặc điểm và phẩm chất quý báu của cư dân Bình Dương trong quá khứ và hiện tại.

Từ khóa: cư dân, Bình Dương, phát triển, lịch sử

6 p duyet 17/04/2015 289 10