Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương/Hồ Bích Liên, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã cho biết nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo sau biogas vượt quá cao so với tiêu chuẩn yêu cầu (QCVN 40:2011/BTNMT). Tuy nhiên các nghiên cứu này chỉ khảosát trên phạm vi nhỏ (trên 1 hộ chăn nuôi) nên chưa phản ánh tổng quan hiện trạng chất lượng nước thải nên khó có thể đưa ra giải pháp thích hợp để quản lý. Đề tài đã khắc phục nhược điểm này, tiến hành khảo sát chất lượng nước thải trên phạm vi rộng hơn,tập trung vào những địa phương có số lượng hộ chăn nuôi nhiều nên mang tính đại diện hơn và phản ánh tổng quan hơn. Kết quả cho thấy rằng chất lượng nước thải chăn nuôi heo sau hệ thống biogas vượt khá xa so với giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT. 100% hộ khảo sát (15/15) có các chỉ tiêu photpho tổng, nitơ tổng, COD và coliforms không đạt chuẩn (cột B). 73,33% hộ khảo sát (11/15) có chỉ tiêu BOD5 không đạt quy chuẩn (cột B). 93,33% hộ khảo sát có chỉ tiêu SS không đạt chuẩn (cột B). 93,33% hộ khảo sát có chỉ tiêu pH đạt chuẩn (cột A) và có một trong 15 hộ chăn nuôi khảosát đạt chuẩn (cột B) (chiếm 6,67%). Chỉ có chỉ tiêu nhiệt độ có 15 trong 15 hộ chăn nuôi đạt chuẩn (cột A) (chiếm 100%).

Từ khóa: Nước thải; Chăn nuôi;Đánh giá; Biogas

8 p hien 29/05/2017 52 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.