Đánh giá khả năng kiểm soát nấm Alternaria sp. gâu bệnh đốm nâu trên lá cây chanh dây bằng chế phẩm Trichoderma atroviride T4 /Trần Thị Thanh Bình..., Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,Số 4(43)-2019, tr.97-104

Nấm Trichoderma được ứng dụng rất rộng rãi trong kiểm soát nấm bệnh cây trồng.Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều công bố về chất lượng của chế phẩm Trichoderma sau thời gian bảo quản. Đặc biệt là sử dụng chế phẩm này để kiểm soát Alternaria gây bệnh đốm nâu trên cây chanh dây. Nghiên cứu đã phân lập được chủng nấm Alternaria sp. từ lá cây chanh dây bị bệnh, với tỷ lệ gây nhiễm nhân tạo đạt 85 %. Thời gian thích hợp để thu nhận chế phẩm bào tử trên quy mô pilot là 7 ngày. Sau 8 tháng bảo quản, mật độ tối thiểu của chế phẩm đạt 4,7 x 108 bào tử/g, giảm 8,7 lần so với ban đầu. Trong khi đó, tỷ lệ bào tử đối kháng mạnh với nấm Alternaria sp. không thay đổi sau 5 ngày thử nghiệm.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.