Khảo sát hiện trạng vùng nuôi và chất lượng nguồn nước nuôi cá tra tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp/Lê Hoàng Nam, [và nh.ng.kh.], Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát hiện trạng vùng nuôi cá tra công nghiệp và đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng cho các ao nuôi cá tra trên địa bàn huyện Thanh Bình -tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 30 cơ sở nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn được chọn để khảo sát hiện trạng nuôi cá và công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 4 vị trí gần các vùng nuôi tập trung (mùa khô và mùa mưa) để đánh giá tính phù hợp của nguồn nước mặt khi sử dụng nuôi cá tra công nghiệp. Kết quả cho thấy chỉ có 10/30 cơ sở là do tư nhân đầu tư, toàn bộ các ao đều nuôi bằng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi. Mật độ thả cá rất dày trên 50 con/m2và kích cỡ cá giống thả nuôi trung bình khoảng 1,7 -2,0 cm. Trong các cơ sở khảo sát có 17/30 cơ sở nuôi có lập thủ tục về bảo vệ môi trường, tuy nhiên chỉ có 10/17 cơ sở có ao xử lý nước thải. Nguồn nước ở các vị trí quan trắc hầu hết có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt nhiều lần so với QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Thông tư 44:2010/BNNPTNTvà QCVN 08-MT:2015/BTNMT, riêng chỉ có pH và DO là đạt so với quy định. Nguồn nước ô nhiễm này nếu sử dụng trực tiếp để nuôi cá mà không qua xử lý có thể gây ô nhiễm ao nuôi, làm giảm chất lượng thịt cá, thậm chí có thể lan truyền các mầm bệnh cho cá nuôi, do đó cần có biện pháp xử lý thích hợp trước khi đưa vào ao nuôi

Từ khóa: Khảo sát; Nguồn nước;Cá Tra;Đồng Tháp

10 p hien 30/05/2017 38 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.