THIẾT KẾ, THI CÔNG MÔ HÌNH XE CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI /NGUYỄN BÁ THÀNH, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.104-111

Bài báo này trình bày quytrình thiết kếmô hình xe chạy bằng năng lượng mặt trời điều khiển bằng Arduino Uno. Xe được điều khiển bằng smartphone qua kênh Bluetooth. Kết quảnghiên cứu cho ra sản phẩm mô hình điều khiển xe, lập trình điều khiển bằng chương trình của Arduino. Xe cóthểchạy nhanh, giảm, rẽtrái, rẽphải. Đềtài cũng trình bày tổng quan vềcác công nghệkhai thác năng lượng mặt trời và xu hướng phát triển xe năng lượng mới là một tất yếu khách quan; giúp cho sinh viên hiểu và ứng dụng được năng lượng mặt trời, ứng dụng lập trình điều khiển Arduino, điều khiển từxa qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn Năng lượng tái tạo, có thểphục vụcho dạy học trong mô hình giáo dục STEM.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.