Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 3 - Châu Đình Linh

Video "Nguyên tắc đọc vị ngôn ngữ cơ thể" do thạc sĩ Châu Đình Linh chia sẻ những điều lưu ý khi đọc vị, những nguyên tắc độc vị ngôn ngữ cơ thể có 3 nguyên tắc chính: Hiểu ngôn ngữ hình thể theo cụm; Tìm kiếm sự phù hợp giữa lời nói và ngôn ngữ cơ thể; Ngôn ngữ cơ thể phù hợp với với cơ thể. Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ hữu ích này.