Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 5 - Châu Đình Linh

Video "Dấu hiệu ánh mắt" trình bày cách hiểu người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể, hiểu người khác qua khuôn mặt, hiểu người khác qua bàn tay, cánh tay, Hiểu người khác qua bàn chân, Tìm hiểu khuôn mặt bằng cách đứng và điểm đặc biệt là hiểu người khác qua đôi mắt.