Microsoft Office Excel 2010 cơ bản - Bài 20: Hàm luận lý trong Excel 2010

Video "Hàm luận lý trong Excel 2010" trong khóa học Online "Microsoft Office Excel 2010 cơ bản" nhằm giúp chúng ta nắm vững về các hàm luận lý (Logical Functions) một cách dễ dàng nhất. Thực hành tốt các hàm Logic này bạn có thể dùng để kiểm tra các điều kiện đúng hay sai. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.