Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc: Bài 1 - Nguyễn Tiến Tuyến

Video "Văn hóa bàn tiệc là gì, tầm quan trọng" là bài học nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc do Nguyễn Tiến Tuyến chia sẻ những văn hóa ăn uống và cách nói chuyện trên bàn tiệc, văn hóa giao tiếp phù hợp, cách tương tác và ấn tượng, mối quan hệ tốt đối với đối tác trên bàn tiệc.