Ảnh hưởng của ăn mòn dầm thép đến khả năng chịu lực của cầu thép - bê tông cốt thép liên hợp giản đơn dưới tác dụng của hoạt tải xe/Hồ Sĩ vị, Nguyễn Danh Thắng, Hồ Thu Hiền, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Hiện nay rất nhiều cầu thép đã và đang được xây dựng tại Việt Namnhằm đáp ứng nhucầu vận tải ngày càng tăng cao. Trong sốđó, không ítcầu nằm ởcác vùngvenbiển chịu sựăn mòn mãnh liệt dưới tác dụng của môi trường, nhiệt độ...Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng ăn mòn của dầm thép đến khảnăng chịu lực của cầu thép là vô cùng quan trọngvà cấp báchnhằm mục đíchđánh giá sựtác động của việc suy giảm tiết diện dầm do ăn mòn đến khảnăng làm việc của cầu.Nghiên cứunàyđược thực hiện nhằmlàm rõ vấn đềtrên thông qua việc phân tích mô hình phần tửhữu hạn của cầu bằngphần mềm MIDAS/Civil 2011.Kếtquảthu đượccó thểđược sửdụng đểdựđoán được xuhướngvà mức độsuy giảm khảnăng chịu lực của dầm thép dưới tác dụng của ăn mòn,từđó đềra các biện pháp duy tu, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọcủa công trình cầu thép.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.