Ảnh hưởng của tinh dầu vỏ quả quýt đến sự phát triển của sâu khoan /Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Phạm Thị Thùy Linh, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.105-110

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của tinh dầu vỏ quả quýt (Citrus
reticulata) đến sự phát triển của sâu khoang (Spodoptera litura) trong điều kiện phòng thí nghiệm nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử dụng tinh dầu này trong việc kiểm soát sâu hại cây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả quýt có hoạt tính tiêu diệt mạnh đối với sâu khoang ở giai đoạn tuổi 4. Tỷ lệ sâu chết đạt tới...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)