BÌNH DƯƠNG – NƠI ĐANG CẦN NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO/Nguyễn Văn Hiệp, Đinh Thị Hoa, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014, Tr.51-60.

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Bình Dương luôn là vùng đất giàu tiềm năng phát tiễn kinh tế, xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bình Dương đã khai mở lộ trình với những bước đi vững chắc, tạo dựng được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Bình Dương đặt ra yêu cầu thu hút ngày càng lớn nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng cho các ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Từ khóa: công nghiệp, kinh tế, nhân lực, phát triển

10 p duyet 17/04/2015 399 10