Các yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên các lĩnh vực của quản lý đất đai – nghiên cứu vùng đồng bằng Sông Cửu Long /Đặng Trung Thành, Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 5(54)-2021, Tr.82-94.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang hiện hữu trên thế giới và được nhân loại quan tâm. Đó là do BĐKH đã và đang tác động sâu rộng, mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội và môi trường toàn cầu. Với mục tiêu tổng hợp đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng của BĐKH đến việc quản lý tài nguyên đất đai và vận dụng cụ thể cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: thu thập đánh giá các nguồn tài liệu, khảo sát thực địa, tham vấn chuyên gia để tổng kết và đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý đất đai (QLĐĐ) vùng ĐBSCL trong tương lai hướng đến bền vững. Kết quả đã tổng hợp được các yếu tố ảnh hưởng của BĐKH lên các lĩnh vực của QLĐĐ như: Nhiệt độ tăng; biến đổi lưu lượng nước sông (lũ lụt, hạn hán); nước biển dâng; xâm nhập mặn; thay đổi lượng mưa, sạt lở bờ sông, bờ biển; và các hiện tượng thất thường khác. Đồng thời đã đánh giá và đề xuất được các giải pháp nhằm QLĐĐ vùng ĐBSCL trong tương lai như: Quản lý, sử dụng đất bền vững; quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; quản lý, sử dụng đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn; và quản lý, sử dụng đất phát triển công nghiệp, thương mại. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho công tác xây dựng định hướng, quy hoạch sử dụng tài nguyên đất đai và phát triển kinh tế – xã hội.