Con người trung tâm và chủ thể - quan niệm nghệ thuật mới trong Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh/Hoàng Trọng Quyền, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1(3) - 2012, tr.76-84.

Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh là tập thơ chữ Hán cuối cùng của nền văn học Việt Nam. Tuy nhiên, tập thơ thể hiện một sự khác biệt cơ bản với thơ chữ Hán cổ điển của Việt Nam và Trung Quốc ở nhiều phương diện. Trong đó, quan niệm mới về vai trò, vị thế, ý nghĩa và giá trị của con người là vấn đề nổi bật nhất.

Từ khóa: Nhật ký trong tù

9 p duyet 11/02/2015 229 8