Đánh giá sự ô nhiễm các chất dinh dưỡng trong nước sông thị tính chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương/Thủy Châu Tờ, Lê Thị Huỳnh Như,Journal of Thu Dau Mot University, No 6 (25) –2015

Sáu mặt cắt trên sông Thị Tính được lựa chọn để lấy mẫu và phân tích các chất dinh dưỡng như amoni(NH4+), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), photphat (PO43-), tổng nitơ (TN) và tổng photpho (TP)trong thời gian từ tháng 6 năm 2014đến tháng 4 năm 2015. Các kết quả cho thấy: nguồn nước sông Thị Tính bị ô nhiễm bởi các chất dinh dưỡng như NO2-,NH4+và PO43-. Nồng độ N-NO2-(0,01 ÷0,1 mg/L),N-NH4+(0,02 ÷2,9 mg/L) và P-PO43-(0,02 ÷0,44 mg/L) hầu hết không đạt loại A2 theo QCVN 08:2008/BTNMT. Tỷ số TN/TP trong nước sông dao động trong khoảng 4,2 ÷50,9. Phot pho là yếu tố giới hạn sự phú dưỡng của sông