Đo lường sự hài lòng của sinh viên hệ chính quy đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học Thủ Dầu Một - năm 2017/Hoàng Mạnh Dũng, Hoàng Thị Thanh Nhàn, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(36)-2018, Tr.99-107

Đo lường sự hài lòng là một phép đo hữu ích, cung cấp những đánh giá mang tính cá nhân về các khía cạnh cơ bản của cuộc sống. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng trong cuộc sống. Sự hài lòng được nhìn nhận dưới nhiều góc độ và đo đạc bằng những tiêu chí, thang đo khác nhau. Nghiên cứu về sự hài lòng là một hướng nghiên cứu đa chiều và phổ biến do tính nhân văn và ý nghĩa quan trọng đối với xã hội đương đại (Nguyễn Thị Vân Hạnh, 2013). Giáo dục đại học là một loại hình dịch vụ nên cũng không nằm ngoài quy luật trên. Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2017 như một hình thức nhìn lại chặng đường đã qua để không ngừng đáp ứng yêu cầu của người học và các bên quan tâm. Qua đó càng khẳng định vị thế của nhà trường trong quá trình thực nhiệm vụ được giao.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.