Khảo sát tính đặc hiệu của một số cặp mồi ứng dụng trong bộ kit phát hiện nhanh vi khuẩn parahaemolyticus trên tôm sú bằng phương pháp PCR /Đoàn Thị Minh Nguyệt...,Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.65-74

Sản xuất tôm sú có thể mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, tôm sú thường hay bị bệnh, nhất là bệnh gan do vi khuẩn. Vì vậy, nhằm có thể giúp phát hiện nhanh bệnh, nghiên cứu này đã được thực hiện. Nghiên cứu này đã khảo sát cặp mồi đặc hiệu phát hiện nhanh và chính xác vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (VP) gây bệnh...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.