Khéo léo sử dụng con người - Nét độc đáo trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam và sự kế thừa của Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Trâm , Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(39),2018, tr.91-101

Khéo léo hay nghệ thuật sử dụng con người là phương pháp sử dụng và phát huy tài năng con người một cách hiệu quả vào những mục tiêu tốt đẹp cho con người, đất nước và xã hội loài người. Trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam ông cha ta đã tổng kết việc khéo léo sử dụng con người bằng một câu rất ngắn gọn: Dụng nhân như dụng mộc–nguyên tắc sử dụng người cũng như người thợ mộc chọn gỗ làm đồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trìnhtìmđường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt NamNgười cho rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.