Kiểm toán dao động do phương tiện giao thông gây ra trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long/Lê Thành Trung, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Bài báo này trình bày cơ sởlý thuyết vềvấn đềkiểm toán dao động trong công tác thiết kếnền đường ô tô trên nền đất yếu theo tiêu chuẩn của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Trên cơ sởđó, áp dụng vào công tác thiết kếnền đường ô tô trong điềukiện đất yếu ởkhu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiến nghịbổsung điều kiện kiểm toán dao động trên vào quy trình khảo sát thiết kếnền đường ôtô đắp trên đất yếu 22TCN –262-2000.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.