Kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế - Xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh (1896-2015) /Vũ Văn Thuận, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,Số 4(43)-2019, tr.15-23

Kinh tế hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế phát triển sớm ở Tp. HCM và đã góp phần quan trọng vào tháo gỡ khó khăn , từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở tp. HCM...

Từ khóa: Kinh tế hợp tác xã , Phát triển, Kinh tế

9 p dieu 13/11/2019 48 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.