Mô phỏng các hạng mục phát triển tác động thấp cho hệ thống thoát nước mưa đô thị/Hồ Tuấn Đức, Nguyễn Thu Hà, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Nội dung bài báo nhằm nhấn mạnh khả năng của các hạng mục phát triển tác động thấp (LID) phục vụ cho vấn đề thoát nước mưa đô thị tại Việt Nam.Thông qua phần mềm quản lý nước mưa SWMM, diễn biến mực nước trong hồ điều hòa và hiệu quả cải thiện chất lượng nước mưa chảy mặt của một sốloại giải pháp điều hòa được đánh giá. Kết quả thu được hướng tới khả năng hỗ trợ việc lựa chọn và thiết kế giải pháp giảm ngập cho các khu đô thị đã xây dựng và thiết kế hệ thống thoát nước mưa theo hướng phát triển bền vững cho các khu đô thị mới
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.