MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO DUY TÂN Ở NAM KỲ/Nguyễn Đình Thống, Journal of Thu Dau Mot university, No 2 – 2011, tr.100-109

Ba kế sách của Tiểu la tiên sinh Nguyễn Thành: khai mở nguồn lực xứ Nam Kỳ; Liên Thành, công ty mô hình kết hợp kinh tế, văn hóa, giáo dục phát triển từ cực Nam Trung Kỳ đến Nam Kỳ; phong trào Minh tân ở Nam Kỳ: báo chí công khai cổ vũ lòng yêu nước; Minh tân chấn hưng dân trí: từ Đông du đến Tây du; Duy Tân: con đường đổi mới, con đường cách mạng… là những hoạt động nổi bật của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ. Các hoạt động này góp phần làm phong phú cho cuộc vận động cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX, đồng thời làm nên đặc điểm, tính chất, diện mạo chủ đạo của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ

Từ khóa: phong trào, hoạt động, vận động, đổi mới

10 p duyet 11/02/2015 362 8