MƯỜI LĂM NĂM – CHẶNG ĐƯỜNG MỞ RỘNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG (1997 – 2012)/Nguyễn Văn Hiệp, Journal of Thu Dau Mot university, No 2(4) – 2012, Tr.80-89.

Trong mười lăm năm (1997 – 2012), Bình Dương luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành dịch vụ được mở rộng và chất lượng phục vụ được nâng lên, phần lớn vùng đất thuần nông đã trở thành những khu, cụm công nghiệp có kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại, tiêu biểu cho cả nước. Chuyển biến về kinh tế là cơ sở để Bình Dương thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống tệ nạn xã hội… Những thành tựu về kinh tế xã hội trong 15 năm qua cho thấy Bình Dương đã và đang khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với yêu cầu phát triển ổn định, bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước; một lộ trình phát triển đã được khai mở và tạo dựng những nhân tố mới, làm thành những động lực ban đầu cho quá trình phát triển bền vững của địa phương.