Nghiên cứu tận dụng cùi trái chanh dây để nuôi cấy vi sinh vật thu nhận chế phẩm pectinase /Nguyễn Uyên Mẫn..., Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.97-104

Tận dụng cùi trái chanh dây để nuôi cấy vi sinh tạo chế phẩm giàu pectinase không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn giảm bớt lượng rác thải ra môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy bột cùi trái chanh dây khô cảm ứng Bacillus subtilis sinh tổng hợp pectinase tốt hơn so với nấm Aspergillus niger B2. Trên môi trường bán rắn chứa 1% bột cùi trái chanh dây khô, bột bắp và bãđậu nành với tỷ lệ 5 :5, chủng Bacillus subtilis sinh tổng hợp enzyme pectinase tốt nhất trong thời gian 4 ngày, hoạt độ enzyme đạt 4,3 UI/g môi trường khô.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)