Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chân không trong trích ly dịch màu từ lá ổi để nhuộm vải /Lê Thúy Nhung, Đoàn Thị Minh Phương, Đào Thanh Khê, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,Số 4(43)-2019, tr.87-96

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích ứng dụng công nghệ chân không trong trích ly dịch màu từ lá ổi tươi với độ ẩm khoảng 60 ÷ 65% để nhuộm vải. Các thông số khảo sát trong quá trình trích ly bao gồm kích thước lá ổi, tỷ lệ lá ổi/nước cất, nhiệt độ trích ly, áp suất chân không. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tốt nhất cho quá trình trích ly dịch màu ở điều kiện nhiệt độ 60°C, áp suất chân không 720 mmHg trong 120
phút từ lá ổi được ép nhỏ với kích thước (10
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.