Nghiên cứu và ứng dụng móng kim cương vào các công trình chịu tải trọng nhỏ/Trần Minh Phụng, Phạm Văn Nam

Trong bài báo này chúng tôi muốn giới thiệu một loại móng mới, được gọi là“móng kim cương”. Móng kim cương được ứng dụng nhiều ở Hoa Kỳ. Nhưng ở nước ta,chưa có công trình nào nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn cũng như lý thuyết tính toán. Dựa vào kiến thức nền móng, chúng tôi đã chếtạo loại móng này và xây dựng trình tự tính toán, kiểm toán và thử tải.Khảnăng chịu tải của móng kim cương được so sánh với móng nông để chứng minh tính khả thi của loại móng này.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.