Nghiên cứuu ứng dụng bể ÚBF giá thể tự chế trong xử lý nước thải nhà hàng/Lê Hoàng Việt, Đặng Thị Hồng Yến, Nguyễn Võ Châu Ngân, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tìm ra phương pháp chế tạo giá thể bằng vỏ chai PET để thay thế giá thể thương mạivà đánh giá khả năng xử lý nước thải của bể USBF khi bổ sung giá thể tự chế này. Thí nghiệm thực hiện trên các mô hình bể USBF bằng composite với các nghiệm thức: không bổ sung giá thể vi sinh, bổ sung giá thể tự chế và bổ sung giá thể thương mại.Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung giá thể đãlàm tăng khả năng xử lý của bể USBF. Khi vận hành bể USBF ở thời gian lưu nước 10 giờ, hiệu suất xử lý BOD5 của bể không bổ sung giá thể, bể bổ sung giá thể tự chế và bể bổ sung giá thể thương mại lần lượt là 50%,93% và 93%.Ở hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước, nồng độ nước thải đầu ra ở hai bể USBF có bổ sung giá thể tự chế và giá thể thương mại không khác biệt ở mức ý nghĩa 5%.Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thể tự chế có thể sử dụng thay cho giá thể thương mại, góp phần đa dạng hóa các loại giá thể và tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho các nhà hàng cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Từ khóa: Nước thải;Nhà hàng

10 p hien 24/07/2017 243 8

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.