NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG (1945 – 2014)/Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh, Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014, Tr.68-77.

Qua 70 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 – 2014), dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành giáo dục Bình Dương đã từng bước trưởng thành, đào tạo được nhiều thế hệ anh hùng dũng sĩ trên các mặt trận chiến đấu giành độc lập tự do, lao động sản xuất, xây dựng bảo vệ quê hương. Từ những lớp bình dân học vụ đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, với những nỗ lực bền bỉ, liên tục của cả thầy và trò, ngành giáo dục Bình Dương đã xây dựng được một hệ thống xuyên suốt từ mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học, hòa nhập cùng sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục Bình Dương đang nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở địa phương. Những chặng đường lịch sử của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương 70 năm qua góp phần tô thắm thêm nét son truyền thống của địa phương.