Phần mềm Magic LED Board /Nguyễn Văn Sơn, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(39),2018, tr.49-55

Theo cách thông thường đểlập trình cho bảng LED quảng cáo, người ta phải lập trình cho vi điều khiển bằng ngôn ngữAssembly, C. Đểlập trình được người lập trình phải hiểu được họvi điều khiển sửdụng và có kỹnăng lập trình Assembly hay C. Đây là công việc không dễđối với các kỹthuật viên ít kinh nghiệm và là công việc rất tốn thời gian đối với các kỹthuật viên có kinh nghiệm. Phần mềm Magic LED Board được thiết kếra đểgiúp các kỹthuật viên thiết kếcác bảng LED quảng cáo không phải lập trình C hay Assembly, phần mềm Magic LED Board sẽlàm thay công việc đó. Trong bài báo này tác giảtrình bày các bước đểxây dựng phần mềm và phần mềm được viết bằng Visual Basic 6.0.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.