Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một/Đỗ Thị Ý Nhi, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(36)-2018, Tr.108-115

Trên cơ sở, khảo sát trên 680 sinh viên thuộc bốn lĩnh vực đào tạo (kinh tế, sư phạm, kỹ thuật và xã hội nhân văn) của Trường Đại học Thủ Dầu Một, bằng phương pháp kiểm định sự ổn định của dữ liệu đối với mô hình, kiểm định Cronbach Alpha, kết hợp phân tích nhân tố, hồi quy thông thường OLS và các kiểm định liên quan cho thấy yếu tố môi trường nghiên cứu có ảnh hưởng mạnh nhất, đứng thứ hai và thứ ba là yếu tố giảng viên hướng dẫn và đề tài nghiên cứu, còn phần thưởng đề tài và lợi ích nghiên cứu có ảnh hưởng yếu nhất đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhà trường cần cải thiện các nhân tố trên nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thương hiệu của trường.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.