QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU Ở BÌNH DƯƠNG /TẠ THANH TRÀ, NGUYỄN ĐỨC LỘC, PHẠM GIAO TIỂU ÁI, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.41-52

Bài viết nàyphân tích kết quảthực hiện các chính sách an sinh xã hội trong xóa đói giảm nghèo ởBình Dương. Dữliệu bao gồm bảng hỏi phỏng vấn từ900 hộnghèo và 60 cuộc phỏng vấn sâu với họvào năm 2017 theo danh sách được cung cấp bởi SởLao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.Dữliệu được phân tích theo phương pháp kết hợp định tính và định lượng. Kết quảcho thấy chính sách an sinh xã hội đã mang lại nhiều lợi ích cho người nghèonhưngngười nghèo ởBình Dương vẫn chưa hiểu đầy đủvà tận dụngđượccác chính sách hỗtrợ. Do đó, bài viết này cònđưa ra một sốý tưởng liên quan đến chính quyền địa phươngphát triển thêm các chính sách này cho phù hợp với tình hình thực tế
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.