Sản xuất hợp chất thứ cấp bằng phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật /Phạm Thị Mỹ Trâm, Ngô Kế Sương, Lê Thị Thuỷ Tiên, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.81-90

Nuôi cấy tế bào thực vật là một trong những phương được quan tâm nghiên cứu để thu nhận các hợp chất thứ cấp có giá trị, được sử dụng làm phụ gia thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Sự tổng hợp các hợp chất thứ cấp từ nuôi cấy tế bào thực vật in vitro hoàn toàn được kiểm soát chặt chẽ, độc lập với sự thay đổi của khí hậu và điều kiện đất trồng. Nhiều trường hợp việc tổng hợp hóa học các hợp chất thứ cấp là không thể hoặc không khả thi về mặt kinh tế. Hơn nữa, các chất phụ gia thực phẩm tự nhiên được người tiêu dùng ưa thích hơn so với những sản phẩm được sản xuất nhân tạo. Trong bài báo này, chúng tôi tổng quan về các hợp chất thứ cấp chính có trong thực vật cũng như vai trò của chúng trong đời sống. Đồng thời, ghi nhận các ưu điểm của phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật thu nhận hợp chất có hoạt tính sinh học, cùng với việc giới thiệu các hợp chất thực vật đã được sản xuất thương mại.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)