SỰ BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI RỤC Ở HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH /TRẦN TẤN ĐĂNG LONG, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.70-79

Bài viết trình bày sựbiến đổi hoạt động sinh kếcủa người Rục ởhuyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình từtruyền thống đến hiện tại. Từmột tộc người sinh sống ởhang đá, mới phát hiện năm 1959, hoạt động mưu sinh bằng săn bắtvà hái lượm, người RụcởMinh Hóa đã có sựchuyển biến mạnh vềkinh tế-xã hội, biết làm rẫy,canh tác lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thay vì chỉsống dựa vào tựnhiên bằng nghềsăn bắn và hái lượm; đời sống ngày càng khấm khá lên, có nhà cửa khang trang. Sựbiến đổitích cực trên làdocó sựtác động chính sách phát triển, sựthay đổi môi trường sinh thái và quá trình giao lưu văn hóa tộc ngườidiễn ra ởvùng người Rục. Đểphát triển bền vững kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, Nhà nước cần phải quan tâm đến yếu tốvăn hóa tộc người, khảnăng tiếp nhận và thích nghi của người Rục trong từng hoàn cảnh cụthểkhi đưa ra chính sách phát triển, thích hợp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.