THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY–VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ /BÙI NGHĨA, TẠP CHÍ ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, SỐ2(41),2019,TR.64-69

Việt Nam đang trong thời kỳ“dân sốvàng” nhưng xu hướng già hóa dân sốđã thành hiện thực và đang diễn ra nhanh. Hoạch định chính sách nhằm chủđộng giải quyết với vấn đềnày là nhiệm vụquan trọng của các nhà hoạch định chính sách công. Bài viết của chúng tôi phân tích thực trạng nội dung này và đưa ra một sốkhuyến nghịchính sách nhằm củng cố, hoàn thiện hệthống chính sách người cao tuổi ởnước ta thời gian tới. Thông qua phương pháp phân tích dữliệu định tính, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu này chỉra một cách có hệthống những thành tựu và tồn tại vềchính sách đối với người cao tuổi qua cách tiếp cận trên; đồng thời, chỉra được “khoảng chênh” giữa mục tiêu chính sách được hiến định và hiện trạng thực hiện nội dung này.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.