Tiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Một số vấn đề còn tranh cãi/Võ Văn Nhơn, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 4(29)-2016

Qua nỗ lực của giới nghiên cứu văn học trên cả nước trong những năm gần đây, văn học quốc ngữ Nam Bộ đã được khẳng định là mảng văn học đi tiên phong trong việc hiện đại hóa văn học dân tộc, trong đó tiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã có những đóng góp hết sức quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, vẫn còn
một số vấn đề gây tranh cãi và một số thông tin không chính xác, như đâu là quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên; đâu là quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên do một tác giả nữ sáng tác; đâu là thời điểm sáng tác Ai làm được, tiểu thuyết văn xuôi đầu tay của Hồ Biểu
Chánh, tác phẩm này có phải được phóng tác từ một tiểu thuyết nào đó của Pháp không…

Từ khóa: Quốc ngữ;Tiểu thuyết;Nam Bộ

9 p hien 12/05/2017 306 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.