Tính góc tiếng động của vật trên thế hấp dẫn cải tiến bằng phương pháp giải tích /Phan Văn Huấn, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.91-96

Bài nghiên cứu trình bày về tính góc tiếng động của vật trên thế hấp dẫn cải tiến bằng phương pháp giải tích
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.