Tính toán lượng phát thải CO2 trong một số hoạt động tại trường Đại học Thủ Dầu Một /Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Phạm Thị Thùy Trang, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.49-56

Dựa vào phương pháp tính toán cân bằng phát thải cacbon do Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường Pháp xây dựng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập số liệu, phân tích và tính toán lượng phát thải CO2 trong một số hoạt động tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Các số liệu liên quan đến việc tiêu thụ điện, tiêu thụ dầu DO cho máy phát điện, vật liệu giấy in, khăn giấy, thải bỏ chất thải rắn đã được tiến hành thu thập trong 6 tháng cuối năm. Kết quả tính toán sau cùng cho thấy tiêu thụ điện phát thải nhiều nhất chiếm 383.358 kgCO2, tiếp đến là tiêu thụ dầu DO 4.268,25 kgCO2, giấy in phát thải 2.944,72 kgCO2, chôn lấp CTR phát thải 2.195,994 kgCO2 và lượng phát thải CO2 thấp nhất là từ hoạt động xử lý chất thải rắn nguy hại.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.