Tương tác thể loại trong tiểu thuyết lịch sử Tân Dân Tử nhìn từ lý thuyết thi pháp của Bakhtin (Trường hợp giọt máu chung tình và Gia Long Tẩu Quốc) /Lê Thị Ki Út , Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một,Số 4(43)-2019, tr.65-77

Từ việc trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề tương tác thể loại trong tư tưởng của Bakhtin, bài viết đi vào phân tích vấn đề tương tác thể loại trong tiểu thuyết lịch sử của Tân Dân Tử. Biểu hiện của các khía cạnh tương tác được phân tích ở ba bình diện cơ bản: kỹ thuật trần thuật và sự hình thành ý niệm về tiểu thuyết ký sự, tiểu thuyết trữ tình và tiểu thuyết huyền thoại. Những phân tích của nghiên cứu này không những cho
phép khẳng định xu hướng tương tác thể loại của văn học hiện đại mà còn góp phần
khẳng định những đóng góp của Tân Dân Tử cho văn học nước nhà.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.