Ứng dụng công nghệ AAO kết hợp với khử trùng hóa học bằng ozon trong đánh giá hiệu quả xử lý nước thải quy mô hộ gia đình /Trịnh Gia Ái..., Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.30-35

Ứng dụng công nghệ kị khí, thiếu và hiếu khí (AAO) xử lý nước thải với quy mô hộ gia đình, nước thải sao xử lý được tái sử dụng cho mục đích vệ sinh được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và ngày càng được chú trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình AAO đạt hiệu quả xử lí trung bình TSS, COD, TP tương ứng lần lượt là 91; 86,96; và 93,24%. Nhìn chung công nghệ có thể áp dụng để xử lí nguồn nước thải hộ gia đình với hiệu quả xử lí cao, kết quả sau xử lí đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT, có thể áp dụng để tái sử dụng nguồn nước và là giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường bền vững.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)