Ứng dụng thang nhu cầu của Maslow trong đào tạo Đại học - Một số kết quả thực nghiệm tại trường Đại học FPT /Hồ Yên Thục, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4(39),2018, tr.130-135

Thangnhu cầu của Maslow được nhà tâm lý học AbrahamMaslow đưa ra vào năm 1943 đã trởthành một trong những lý thuyết quan trọng nhất của quản trịkinh doanhvà marketing. Vớitính ứng dụng cao, lý thuyết này còn là cơ sởcho nhiều nghiên cứugiáo dụcvềnhu cầu của người họctrongcác cơ sởđào tạo. Thangnhu cầu cho phép nhà trường kiểm tramức độhài lòng của sinh viên và khảnăng đáp ứng của mình đối vớinhu cầu của họtừnhu cầu thểlý đến nhu cầu xã hội. Như những trường đại học khác, trường Đại học FPT -cơ sởthành phốHồChí Minh cũng tiến hành khảo sát mức độhài lòng của sinh viên qua các học kìdựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng giảng viên, giáo trình, cơ sởvật chất ... nhưng không dựa trên nền tảng lý thuyết cụthể. Do đó bài viết này khảo sát mức độhài lòng của sinh viên trường Đại học FPT dựa trên bậc hai và ba của thangnhu cầu của Maslow và nêu ra đềnghịvềhành vi ứng xửcho giảng viên đểcải thiện mức độhài lòng của sinh viên nhà trường
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.