Vai trò của chúa Nguyễn đối với sự phát triển của ngoại thương đàng trong/Phan Thị Lý, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Số 1-2011, Tr.44-48.

Ở nước ta, trong thời kỳ phân liệt Đàng Trong, Đàng Ngoài đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của kinh tế hàng hóa nhất, là ngoại thương ở Đàng Trong. Điều này có được nhờ những thuận lợi của bối cảnh lịch sử và những chính sách của các chúa Nguyễn đối với ngoại thương. Bài viết góp phần trình bày và phân tích vai trò của các chúa Nguyễn đối với sự phát triển ngoại thương Đàng Trong. Vai trò đó được thể hiện thông qua những chính sách cụ thể của các chúa Nguyễn nhằm thúc đẩy hoạt động buôn bán với thương nhân nước ngoài.