Vi nhân giống cây đảng sâm /Phan Vân Thuần, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42)-2019, tr.75-80

Cây đảng sâm (Codonopsis lanceolata) là một loài thực vật có hoa ở Đông Á (Trung
Quốc , Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng Viễn Đông của Nga). Quy trình nhân giống cây đảng sâm bằng kỹ thuật nuôi cấy mô đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hạt được rửa bằng cồn 70% trong 1 phút và khử trùng bằng sodium hypochlorite (NaOCl) 10% trong 15 phút cho tỉ lệ mẫu sạch nảy mầm 100%. Cảm ứng tạo cụm chồi trên môi trường MS bổ sung 1.0 mg/L BAP, 0.2 mg/L NAA, 100 ml/L nước dừa, 30g/L sucrose và 7g/L agar cho hệ số nhân chồi là...
60.15
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)