Xác định Cadimi trong mẫu rắn môi trường bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan

Bài báo xây dựng quy trình tách Cd bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) kết hợp với phương pháp phân tích von-ampe hòa tan (SV) dùng điện cực màng bismut (BiFE) insitu được biến tính bằng nafion, độ đúng của quy trình được đánh giá qua việc phân tích mẫu so sánh đã được cấp chứng chỉ (CRM) và áp dụng thành công quy trình để xác định hàm lượng Cd trong một số mẫu trầm tích sông Hương – thành phố Huế ( Giã Viên, Ngã Ba Tuần, Bao Vinh…). Bài báo này đã góp phần nghiên cứu phát triển BiFE cho phương pháp SV và áp dụng nó để xác định lượng vết kim loại độc Cd trong một số mẫu rắn môi trường.